Meer
Publicatiedatum: 27-10-2017

Inhoud

Nota van aanbieding

Nota van aanbieding

Realistisch realiseren

In deze programmabegroting bieden wij u de voorgenomen activiteiten aan die wij het komende jaar gaan uitvoeren. 2017 is daarmee het laatste volledige jaar voor realisering van  de ambities zoals vastgelegd in het coalitieakkoord 2014 – 2018 “met elkaar voor elkaar”.
Naast de opdracht uit het coalitieakkoord zijn de afgelopen jaren veel nieuwe ontwikkelingen  en opgaven op onze gemeente afgekomen. Soms kwamen die van rijkswege (de 3 decentralisaties), soms vanuit maatschappelijke trends (de invloed van social media op de bepaling en de uitvoering van beleid). Hoewel we de meeste zeer voortvarend hebben opgepakt en gerealiseerd, liggen er voor de komende jaren nog grote uitdagingen en ambities voor onze gemeente. Die uitdagingen zullen zeker nog sterker worden wanneer in het voorjaar van 2017 een nieuw kabinet aantreedt met nieuwe beleidsvoornemens. Een beeld van onze eigen voornemens en ambities hebben wij geschetst in de Perspectiefnota “Samen werken aan perspectief 2017-2020”.
Hoewel we met enige trots terug kijken op de behaalde resultaten van de afgelopen jaren zijn we ons er zeer van bewust dat de blik op de toekomst gericht moet zijn. Dat is ook het perspectief en de passie die we met deze begroting willen uitstralen. Een toekomst die we overigens met vertrouwen tegemoet treden gelet ook op de vitaliteit en uitstraling van Oisterwijk en de daadkracht van onze burgers en bedrijven. Ondanks dit gunstig perspectief zullen we onze ogen niet moeten sluiten en alert blijven op de rol die we als gemeente moeten vervullen. Of met andere woorden hoe blijven wij in staat om de maatschappelijke vraagstukken en de eisen die onze omgeving aan ons stelt in samenhang en in samenwerking met onze burgers aan te pakken.
Deze begroting biedt in ieder geval een prima startpunt  om de hierin genoemde uitdagingen en kansen met succes tot een goed einde te brengen. Wij zijn er trots op dat we dit kunnen realiseren met een gezonde financiële huishouding.
Hieronder treft u, bij wijze van samenvatting, een kort overzicht van de hoofdlijnen van deze begroting.

Oisterwijk woont en leeft
We gaan meer impulsen geven die moeten leiden tot een betere leefomgeving ten aanzien van duurzaamheid, veiligheid en gezondheid. De realisatie van het eerste gedeelte van het fietspad naar Haghorst komt steeds dichter bij. Daarvoor hebben we middelen in de begroting opgenomen. De impulsen zijn gericht op het centrum (Kop van de Lind, de spoorzone en het KVL-gebied) en op de wijken. Bij de laatste categorie krijgt het opknappen van de Beukendreef hoge prioriteit. De bewoners worden bij alle voorgenomen projecten steeds nauw betrokken. Ook voor het realiseren van meer betaalbare huurwoningen voor de kwetsbare doelgroepen hebben we in deze begroting een post opgenomen.
Verder gaan we in 2017 een vastgoedbeleid formuleren en we stellen een beleidsplan openbare verlichting op. We evalueren het uitvoeringsplan afval 2015-2017.

Sport en cultuur
We hebben in deze begroting middelen opgenomen voor de realisatie van een nieuw zwembad en een nieuwe sporthal op Den Donk. Op basis van de marktconsultatie zullen we tempo maken in de planvorming. Ook de scouting geven we een plek op Den Donk. Voor die voorzieningen zorgen we ook voor een adequate ontsluiting en de benodigde parkeervoorzieningen.
Samen met de sportverenigingen zetten we sport ook in als middel om sociaal kwetsbaren te activeren.
Vastberaden vervolgen we de ingeslagen weg om de cultuurcentra om te vormen tot de culturele motor van onze samenleving.

Oisterwijk participeert
We zetten in op sociale netwerken. We zijn er ons van bewust dat de echte transformatie in het sociaal domein nog in volle gang is en dat dit een proces van jaren is. Het blijft een uitdaging om iedereen de noodzakelijke ondersteuning te blijven bieden, terwijl de budgetten meer en meer onder druk komen te staan. We gaan innovatieve pilots doen om de sociale basisstructuur verder te verstevigen. De focus ligt daarbij op vroege signalering en preventie.
We geven uitvoering aan de raadsbrede motie van 9 juni 2016 om met een plan te komen om beleidscapaciteit vrij te spelen om tot planvorming te komen om de basisstructuur te verstevigen. We bundelen onze krachten met die van de ondernemers in Oisterwijk en de WSD om meer mensen met achterstand op de arbeidsmarkt te laten participeren. Speciale aandacht hebben we in 2017 voor de participatie van vergunninghouders.  Bij onze aanpak treden we de ondernemers met een open en proactieve instelling tegemoet.

Veiligheid
In de wijken stimuleren we de zelfredzaamheid van burgers door het faciliteren van WhatsApp-groepen en home-safetychecks.
We gaan verder met de gekozen aanpak voor het duurzaam veilig recreëren. Dat doen we in nauwe samenwerking met politie, justitie en fiscus. Ondermijning pakken we aan in regioverband, samen met OM, politie, belastingdienst en RIEC.

Oisterwijk onderneemt
We vinden het belangrijk om een goede relatie met ondernemend Oisterwijk in stand te houden. De nieuwe accountmanager voor ondernemend Oisterwijk speelt daarin een belangrijke rol. Die relatie openbaart zich op een groot aantal terreinen. Zo faciliteren we de beschikbaarheid van bedrijventerreinen. Samen met ondernemend Oisterwijk werken we aan een plan om het merk Oisterwijk te positioneren en uit te dragen.
In het komende jaar besteden we ook veel aandacht aan het platteland met een gemengde economie. We doen dat vanuit de overtuiging dat een vitaal platteland een belangrijke randvoorwaarde is voor economische ontwikkeling. De buitengebied manager zal de spil zijn in het bundelen van initiatieven.

Oisterwijk werkt samen
We zoeken actief samenwerking met burgers en ondernemers binnen onze gemeente. Ook in het komende jaar intensiveren we die samenwerking. We kijken daarnaast ook nadrukkelijk over de eigen grenzen heen. Samen met alle partners in “Hart van Brabant” pakken we de regionale uitdagingen op en creëren kansen waarbij we elkaar versterken. Die uitdagingen en kansen hebben onder meer betrekking op het sociale domein, de economie en de ‘leisure’.
Samen met de gemeenten Goirle en Hilvarenbeek bundelen  we ook het komende jaar kennis en kracht. We zijn daardoor beter in staat de uitdagingen die op onze weg komen op te pakken en we kunnen onze inwoners en ondernemers beter en efficiënter van dienst zijn.

Dienstverlening
In de voorliggende begroting hebben wij ambities opgenomen om onze dienstverlening toekomstbestendig in te richten. Digitalisering en keuzevrijheid voor de klant zijn daarbij sleutelbegrippen. Uitgangspunt is digitaal waar dat kan en persoonlijk waar dat gewenst is.

Financieel perspectief
Het college hecht grote waarde aan een gezonde financiële positie en een acceptabel lastenniveau voor de burgers en de bedrijven. Deze ambities hebben we weten te realiseren in deze begroting. De begroting is meerjarig sluitend en het vermogen is op een uitstekend niveau in relatie tot de risico’s die we lopen. De ratio voor het eigen vermogen heeft zich ontwikkeld van 1,16 in de begroting 2013 tot 2,70 in deze begroting. Deze ruimte geeft u en ons de kans om op een realistische manier ambities te realiseren en te investeren in de kwaliteit en de toekomst van Oisterwijk.

Het college,

Oisterwijk, oktober 2016

Het financiële beeld voor de komende jaren

Het financiële beeld voor de komende jaren
De voorliggende programmabegroting laat een sluitende jaarschijf zien voor het jaar 2016.

  • De komende jaren zullen, ook in financieel opzicht, sterk in het teken staan van de decentralisatie van taken op het terrein van de zorg naar de gemeenten. De uitvoering van die taken brengt grote onzekerheden met zich mee. Dit gegeven heeft tot gevolg dat er ook sprake is van onzekerheid in een aantal budgetten, zowel voor wat betreft de inkomsten als de uitgaven. De cijfers zijn opgenomen naar het inzicht van nu. Nieuwe inzichten zullen tot actualisering kunnen leiden.
  • We zullen continue de aannames die aan de begroting ten grondslag liggen actualiseren.

Het financiële beeld voor de komende jaren

Meerjarenbegroting 2017-2020              

* € 1.000,-           V = voordelig   N = nadelig

2017

2018

2019

2020

Resultaat programmabegroting 2017

38 V

485 V

290 V

318 V

Overzicht verschillen met PPN

* € 1.000,-           V = voordelig   N = nadelig

2017

2018

2019

2020

Resultaat perspectiefnota 2016

37 V

200 V

292 V

49 V

Resultaat programmabegroting 2017

38 V

485 V

290 V

318 V

Verschil

1 V

285 V

-2 N

269 V

Begrotingssaldi
Deze begroting laat een meerjarig structureel sluitende begroting zien. De afwijkingen met de PPN die er zijn komen met name voort uit mutaties in het gemeentefonds. De verschillen ten opzichte van de PPN zijn bij de diverse programma’s opgenomen. Voor de goede orde vermelden we hier dat de effecten van de septembercirculaire nog niet in de cijfers zijn meegenomen. 

Weerstandsvermogen
Zoals verderop in de paragraaf weerstandsvermogen is uitgewerkt zal de verhouding tussen de risico’s die we als gemeente lopen en de algemene reserves begin van het komende begrotingsjaar 2,70 zijn. Dat duidt op een uitstekend niveau van eigen vermogen. Die ratio is gunstiger dan in de begroting 2016. Toen bedroeg die 2,03. De verbetering wordt voornamelijk veroorzaakt door een gunstiger risicoprofiel (KVL en de drie decentralisaties). De ondergrens voor het weerstandsvermogen die we nastreven is 1,5.

Ontwikkelingen gemeentefonds
Gezien de omvang, heeft de ontwikkeling van de algemene uitkering uit het gemeentefonds meestal een belangrijke invloed op de begroting. In onderstaand overzicht worden de verschillen weergegeven. Een uitsplitsing van de mutaties is achterin het boekwerk opgenomen bij “Ontwikkelingen gemeentefonds”

Ontvangsten Gemeentefonds

Omschrijving                                * € 1.000

2017

2018

2019

2020

Begroting 2016 blz. 129

(is de stand meicirculaire 2014)

31.788

31.267

31.091

30.638

Mutatie septembercirculaire 2015

141

343

372

851

Mutatie decembercirculaire 2015

32

30

30

30

Mutatie meicirculaire 2016

290

475

369

249

Stand meicirculaire 2016

32.251

32.115

31.863

31.768

Leeswijzer

Opbouw van de begroting
We gebruiken de programmabegroting om afspraken te maken tussen de gemeenteraad en het college over hetgeen we in het begrotingsjaar gaan doen en welke middelen daarvoor beschikbaar zijn.

De planning- en control cyclus, en de documenten die hieruit voort komen, zijn onderwerp van continue verbetering. Dit in goed overleg en samenspraak met de auditcommissie. Vanzelfsprekend blijven we samen met de werkgroep uit uw Raad bezien waar we nog verdere slagen kunnen maken.

Enkele kenmerken van de voorliggende begroting:

  • Er zijn zeven reguliere programma’s en drie veranderprogramma’s.
  • We maken onderscheid in uitvoering (in stand houden en beheren) en ontwikkeling (veranderen) bij de programma’s “ruimte” en “samenleving”.
  • De veranderprogramma’s zijn meer randvoorwaardelijk van karakter. Het betreft de programma’s “Oisterwijk onderneemt!”, “Samenwerking” en “Burgerparticipatie”. Door middel van die programma’s kan de raad sturing geven aan de betreffende processen die alle andere programma’s raken.
  • In het programma “bestuur, organisatie en financiën” zijn alle overheadkosten opgenomen. Dit brengt de raad in positie om hierop te sturen.

Opbouw van de programma’s
Elk programma kent een duidelijke opbouw. De kern bestaat uit het beantwoorden van de volgende vragen:

  • Wat willen we bereiken? (wat is onze opgave/ ambitie?)
  • Wat gaan we daar voor doen? (wat gaan we dit jaar doen om onze opgave aan te pakken?)
  • Wat kost het?
  • Nieuw in de programma’s zijn de voorgeschreven beleidsindicatoren. Deze zijn een gevolg van de gewijzigde begrotingsvoorschriften op basis van het advies van de commissie Depla. Deze beleidsindicatoren zijn voor alle gemeenten gelijk en op “waar staat je gemeente” raadpleegbaar. Dat maakt het mogelijk om Oisterwijk op de diverse terreinen te vergelijken met andere gemeenten.

Deze vragen worden per “product” uitgediept, waarbij getracht is zo concreet mogelijk te zijn.
Vervolgens wordt in elk programma aangegeven wat Oisterwijk onderneemt!, Samenwerking en Burgerparticipatie betekenen voor het betreffende programma. Onder deze kopjes komen – indien van toepassing – de concrete activiteiten terug die in het kader van Oisterwijk onderneemt, Samenwerking en/of Burgerparticipatie voor het begrotingsjaar plaatsvinden binnen het programma.

Tenslotte worden onder het kopje “wat kost het” de financiële consequenties in beeld gebracht. 

Andere onderwerpen

Uitgangspunten begroting
Subsidies en kosten worden in 2017 geïndexeerd met de in de meicirculaire 2016 genoemde, door het CPB verwachte algemene prijsindex (BBP) van 0,9 %. In overeenstemming met de nota accommodatiebeleid en de PPN 2016 zal de indexering van de huur voor gemeentelijke accommodaties die in gebruik zijn bij gesubsidieerde instellingen gelijkgesteld worden aan de indexering van subsidies.
Salarissen zijn geïndexeerd met 2,0%. Hierbij is rekening gehouden met de nieuw afgesloten COA voor ambtenaren.
Het gehanteerde uurtarief voor 2017 is € 90 afgerond.

Cijfermatige toelichting
Per programma is een opstelling opgenomen van de belangrijkste verschillen met de begroting van 2016.

Op verzoek van de raad zijn de investeringen per programma opgenomen.
De verschillen in de kapitaallasten worden ook per programma toegelicht. De interne rekenrente van 1,6% wordt gebruikt om de werkelijk begrote rentekosten te verdelen over de boekwaarden van de activa. Het verschil tussen de werkelijk begrote rente en de doorbelaste rente op basis van de boekwaarden wordt verwerkt in programma 2.
Voor het grondbedrijf wordt een volgens de nieuwe BBV voorschriften een apart rentepercentage gehanteerd van 1,3%. De BBV schrijft voor dat rekening moet worden gehouden met de verhouding Eigen Vermogen / Vreemd Vermogen.

Door presentatie in bedragen x € 1.000 kunnen afrondingsverschillen in de telling ontstaan.

Bij het schrijven van de financiële toelichting is de begroting 2017 vergeleken met de originele begroting 2016. Dat wil zeggen dat in de vergelijkende cijfers (begroting 2016), de Berap van 2016 niet is verwerkt. De structurele posten uit de Berap zijn wel in de begroting 2017 opgenomen.