Meer
Publicatiedatum: 27-10-2017

Inhoud

Programma 1: Gemeenteraad en griffie

Programma 1: Gemeenteraad en griffie

Het programma gaat over de gemeenteraad en de griffie. De griffie is door de raad ingesteld.
De griffie ondersteunt en faciliteert de raad en zijn commissies.

Wat willen we bereiken en wat gaan we er voor doen?

Ambities op de langere termijn voor dit programma

De raad wil de rol van volksvertegenwoordiger anders invullen, rekening houdend met de nieuwe verhoudingen in de samenleving (Raadsbesluit 18 december 2014 m.b.t. adviezen “Oisterwijk aan Z”). Hierbij gebruiken we het onderzoeksrapport kaderstelling anno nu van juli 2016, en het rapport van de rekenkamercommissie 2016/2017.

De missie van de griffie is om de raad, de commissies en hun voorzitters op een professionele en adequate wijze te ondersteunen, zodanig dat de raadsleden hun werk op een efficiënte wijze kunnen doen.

De rekenkamercommissie is een belangrijk adviesorgaan dat de controlerende taak van de raad wil versterken en een bijdrage levert aan de kwaliteit van het bestuur van Oisterwijk. De focus ligt op structurele thema’s en is gericht op het leerproces voor raad en organisatie, ter verbetering van de processen.

Wat betekent samenwerking voor dit programma in 2017?

  • In GHO-verband wordt gewerkt aan afstemming van een aantal activiteiten voor de drie raden, zoals de voorbereiding van de nieuwe omgevingswet en de aanbesteding voor een nieuwe accountant.
  • In de regio Hart van Brabant worden 2 radendagen voorbereid waarbij de raadsleden betrokken worden bij de uitvoering van de Strategische Meerjarenagenda en bij de governance en democratische legitimatie van de gemeenschappelijke regeling.

 

Wat betekent burgerparticipatie voor dit programma in 2017?

  • Zie onder product Gemeenteraad en Griffie en Rekenkamercommissie

Wat kost het?

PRG01 Gemeente-raad en griffie

Realisatie 2015

 

Begroting 2016

 

Begroting 2017

 

Begroting 2018

 

Begroting 2019

 

Begroting 2020

 

1A. Baten

-

V

-

V

-

V

-

V

-

V

-

V

Baten

0

V

0

V

0

V

0

V

0

V

0

V

2A. Uitvoeringskosten

-665

N

-632

N

-690

N

-690

N

-690

N

-690

N

2C. Apparaatskosten

-

V

-

V

-

V

-

V

-

V

-

V

Lasten

-665

N

-632

N

-690

N

-690

N

-690

N

-690

N

Saldo

-665

N

-632

N

-690

N

-690

N

-690

N

-690

N

Belangrijkste verschillen ten opzichte van de begroting 2016 zijn

Bedragen x € 1.000, V=voordelig verschil, N=nadelig verschil

Product

Omschrijving

V/N

OVERIGE

-

 

 

 

Productenbegroting

(de beïnvloedbare, zonder apparaatskosten en kapitaalslasten, om de vergelijkbaarheid met 2016 te handhaven)

Exploitatie
Lasten Begroting 2016 Begroting 2017 Begroting 2018 Begroting 2019 Begroting 2020
Gemeenteraad 366 420 420 420 420
Griffie 193 197 197 197 197
Rekenkamer 33 33 33 33 33
Accountant 40 40 40 40 40
Adviesorganen (overige) 0 0 0 0 0
Totaal lasten 632 690 690 690 690
Baten Begroting 2016 Begroting 2017 Begroting 2018 Begroting 2019 Begroting 2020
Gemeenteraad 0 0 0 0 0
Griffie 0 0 0 0 0
Rekenkamer 0 0 0 0 0
Accountant 0 0 0 0 0
Adviesorganen (overige) 0 0 0 0 0
Totaal baten 0 0 0 0 0
Resultaat -632 -690 -690 -690 -690