Meer
Publicatiedatum: 27-10-2017

Inhoud

Programma 10: Oisterwijk onderneemt!

Programma 10: Oisterwijk onderneemt!

Dit programma gaat over het optimaal benutten van het aanwezige ondernemende vermogen van Oisterwijk. We zijn partner van en denken mee met het bedrijfsleven. Hiervoor is een van Accountmanager Oisterwijk Onderneemt aangesteld. Dit programma gaat ook over een inspirerende economische visie, de rol van Ondernemend Oisterwijk in de regio en het voorkomen van ondermijnend ondernemerschap 

Ambities op lange termijn voor dit programma

In de gemeente Oisterwijk is veel ondernemend vermogen aanwezig. Er zijn actieve, innovatieve en betrokken ondernemers. Wij geven die betrokkenheid en inventiviteit een extra impuls door initiatieven van ondernemers snel en adequaat op te pakken door de inzet van de  accountmanager Ondernemend Oisterwijk..

Uitgangspunt van Oisterwijk Onderneemt blijft het versterken van alle aspecten van onze lokale economie. Om verder resultaat te kunnen boeken met het programma Oisterwijk Onderneemt is behoefte aan een ambitieuze en inspirerende economische visie op basis van een scherp economisch profiel van de gemeente. Deze visie helpt ons om groei- en ontwikkelkansen die passen bij ons economisch profiel beter in beeld te krijgen en te verzilveren, zowel voor bestaande als potentiële nieuwe bedrijven.

Hart van Brabant is de aanjager van regionale economische kansen, waardoor mogelijkheden geboden worden aan de ondernemende regio. Op basis van een duidelijk economisch profiel van Oisterwijk (‘waar zijn we goed in’) versterken we de zichtbaarheid van onze gemeente binnen Hart van Brabant en binnen Midpoint Brabant, bijvoorbeeld op het gebied van leisure.

Helaas zien we in de praktijk ook een toename van activiteiten die het speelveld van de ondernemers in Oisterwijk ondermijnen. Illegale activiteiten (zoals onder andere de productie van synthetische drugs, hennepteelt, de verhandeling daarvan en de daaruit voortvloeiende  witwaspraktijken) kunnen resulteren in een bestendige machtspositie voor de georganiseerde misdaad in de lokale economische sector. Met alle gevolgen van dien voor de lokale economie, sociale structuren en het gezag van bestuursorganen. We zetten daarom in op een stevige aanpak van ondermijnende criminaliteit.

Wat willen we bereiken en wat gaan we er voor doen?

Hoofdlijnen perspectiefnota

  • We gaan inwoners en ondernemers meer en meer betrekken. We zijn partner van en denken mee met het bedrijfsleven.
  • We stralen dit lokaal en regionaal uit en geven er concrete invulling aan.

Wat kost het?

PRG10 Oisterwijk onderneemt!

Realisatie 2015

 

Begroting 2016

 

Begroting 2017

 

Begroting 2018

 

Begroting 2019

 

Begroting 2020

 

2A. Uitvoeringskosten

-66

N

-123

N

-114

N

-

V

-

V

-

V

Lasten

-66

N

-123

N

-114

N

-

V

-

V

-

V

Saldo

-66

N

-123

N

-114

N

-

V

-

V

-

V

 

Belangrijkste verschillen ten opzichte van de begroting 2016 zijn:

Bedragen x € 1.000, V=voordelig verschil, N=nadelig verschil

Geen

Productenbegroting

(de beïnvloedbare, zonder apparaatskosten en kapitaalslasten, om de vergelijkbaarheid met 2016 te handhaven)

Exploitatie
Lasten Begroting 2016 Begroting 2017 Begroting 2018 Begroting 2019 Begroting 2020
Oisterwijk Onderneemt! 123 114 0 0 0
Totaal lasten 123 114 0 0 0
Baten Begroting 2016 Begroting 2017 Begroting 2018 Begroting 2019 Begroting 2020
Oisterwijk Onderneemt! 0 0 0 0 0
Totaal baten 0 0 0 0 0
Resultaat -123 -114 0 0 0