Meer
Publicatiedatum: 27-10-2017

Inhoud

Programma 2: Bestuur, organisatie en financiën

Programma 2: Bestuur, organisatie en financiën

Het programma richt zich op de ondersteuning van de burgemeester, het college, en de gehele  organisatie om de gewenste maatschappelijke effecten en doelen te bereiken die de raad heeft geformuleerd. Hierbij hoort een heldere verantwoording, zodat de raad zijn controlerende taak en de zorg voor een gezonde en evenwichtige financiële huishouding goed kan invullen. In dit programma zijn alle baten en lasten met betrekking tot de bedrijfsvoering in brede zin opgenomen. Ook vormen openbare orde en veiligheid en de regionale samenwerking binnen Hart van Brabant onderdeel van dit programma.

Wat willen we bereiken en wat gaan we er voor doen?

Ambities op de langere termijn voor dit programma

We willen een organisatie zijn die in staat is en blijft te voldoen aan de eisen die onze omgeving aan ons stelt. De rol van bedrijfsvoering daarbij is het ondersteunen en faciliteren van de primaire processen.

We willen de raad in de positie brengen om op basis van integrale informatie tot keuzes te komen en om de gestelde doelen te realiseren.

We hechten  aan een gezonde financiële positie.  In het coalitieakkoord staat dan ook opgenomen dat we uitgaan van een meerjarenbegroting waarvan alle jaarschrijven sluitend zijn.

Bij de gemeentelijke heffingen is het uitgangspunt een gematigde lastendruk en niet meer dan trendmatige groei. Voor wat betreft de bestemmingsbelastingen en retributies is 100% kostendekking het uitgangspunt.

Het is de vrijheid van de burger om te kiezen op welke manier hij met ons in contact wil treden. Ongeacht de keuze zal de burger  een professionele, klantgerichte dienstverlening ervaren.
Voor gemeentelijke producten die gestandaardiseerd kunnen worden verstrekt, kiezen wij voor een optimale digitalisering.  Wij blijven ook de mogelijkheid van een persoonlijke ontmoeting met een van onze medewerkers op kantoor of thuis bieden.

Veiligheid is een bepalende factor in de doorlopende ambitie om een gastvrije gemeente te zijn waar het goed wonen en recreëren is. We zetten ons in voor een veilige woon- en leefomgeving door inwoners actief bewust te maken van hun eigen kracht en verantwoordelijkheid op onder andere het vlak van woninginbraken en brandveiligheid.

In Hart van Brabant pakken wij gezamenlijk met de Middenbrabantse gemeenten regionale, strategische vraagstukken op en pakken uitdagingen en kansen die te omvangrijk zijn voor gemeenten alleen.

Wat betekent samenwerking voor dit programma in 2017?

Binnen de bedrijfsvoering van de organisatie zijn meerdere “operationele” samenwerkingsverbanden op gang gezet of zelfs al vorm gegeven. Voor 2017 werken we uit wat we in 2016 gestart hebben:

  • Het team Informatie (archief, applicatiebeheer en basisregistraties) van zowel Oisterwijk en Hilvarenbeek gaan hun takenpakket gezamenlijk uitvoeren, waarbij optimaal gebruik wordt gemaakt van elkaars expertise.
  • Een interne controlpool is opgezet waar gemeente Goirle, Hilvarenbeek en Oisterwijk controltaken als Interne Controle, Procesmanagement en 213 a onderzoeken gezamenlijk gaan oppakken.
  • Uitvoering geven aan de opdracht “hoe kan ICT samenwerking bevorderen?” voor de gemeente Goirle, Hilvarenbeek en Oisterwijk.
  • Samenwerking op het gebied van P&O beleid tussen de GHO gemeente verder uitbreiden.
  • Samenwerking in het kader van de Omgevingswet

Wat betekent burgerparticipatie voor dit programma in 2017?

Door het inzetten van buurtwhatsappgroepen en het project Waaks worden burgers gevraagd om ‘de extra oren en ogen’ te zijn waardoor het verhogen van de veiligheid in gezamenlijkheid wordt aangepakt. Door deelname aan Meld Misdaad Anoniem worden onze burgers in de gelegenheid gesteld om ook anoniem deze ‘extra oren en ogen’ te zijn.

Wat kost het?

PRG02 Bestuur, organisatie en financiën

Realisatie 2015

 

Begroting 2016

 

Begroting 2017

 

Begroting 2018

 

Begroting 2019

 

Begroting 2020

 

1A. Baten

42.593

V

41.864

V

40.238

V

40.195

V

39.855

V

39.749

V

Baten

42.593

V

41.864

V

40.238

V

40.195

V

39.855

V

39.749

V

2A. Uitvoeringskosten

-16.364

N

-16.282

N

-16.298

N

-16.186

N

-15.980

N

-16.000

N

2B. Kapitaallasten

-574

N

-537

N

-378

N

-351

N

-347

N

-321

N

2C. Apparaatskosten

-55

N

-

V

-

V

-

V

-

V

-

V

Lasten

-16.993

N

-16.818

N

-16.675

N

-16.537

N

-16.327

N

-16.322

N

Saldo

25.600

V

25.046

V

23.563

V

23.658

V

23.528

V

23.427

V

 

Belangrijkste verschillen ten opzichte van de begroting 2016 zijn:

Bedragen x € 1.000, V=voordelig verschil, N=nadelig verschil

Product

Omschrijving

V/N

PPN

Bedrijfsvoering

Diverse bezuinigingen bedrijfsvoering

70

V

Openbare orde en veiligheid

Bijstelling baten van doorbelaste kosten Boa’s

25

V

OVERIGE

College

Verplaatsing budget contributie VNG

35

N

College

Hogere wachtgelduitkering voormalig wethouders

76

N

Bedrijfsvoering

Het saldo van intern doorbelaste rentekosten werd hier als opbrengst geboekt. Door een andere doorbelasting vervalt deze opbrengstpost in programma 2 en komt terug als voordeel bij de andere programma’s

1.300

N

Bedrijfsvoering

Verplaatsing budget contributie VNG

35

V

Bedrijfsvoering

Beëindiging Antwoord-project (incidentele middelen automatisering)

130

V

Gemeentefonds

Hoger algemene uitkering (216 V), lager uitkering sociaal domein (691 N)

476

N

Openbare orde en veiligheid

Beëindiging project Opsporing en ruiming explosieven

200

V

Belastingen

Neutrale bijstelling baten parkeerbeheer, zie voor bijstelling lasten Programma 5

25

V

Belastingen

Hogere raming opbrengst toeristenbelasting als gevolg van beleidsimpuls

16

V

Kapitaalslasten
Door gewijzigde wetgeving vindt er een andere doorbelasting van rente plaats. En is de interne rentevoet is verlaagd van 2,4% naar 1,5%.
Per saldo gebeurt er niets. Het voordeel wordt geboekt op deze regel en het nadeel staat op de regel uitvoeringskosten op product PD0204 programma 2 (als minder opbrengsten).

Post onvoorzien
De post onvoorzien is €5 per inwoner.

Gemeentefonds
Voor de mutaties in het gemeentefonds is achterin het boekwerk een overzicht opgenomen “Ontwikkelingen gemeentefonds”.

 

Investeringsbegroting

Activum

2017

2018

2019

2020

Investering

Investering

Investering

Investering

7960042 Verv.tel.centrale + mob.toestellen 2018

-

30.000

-

-

7960046 Verv. mobiele telefoons 2017

30.000

-

-

-

 

Productenbegroting

(de beïnvloedbare, zonder apparaatskosten en kapitaalslasten, om de vergelijkbaarheid met 2016 te handhaven)

Exploitatie
Lasten Begroting 2016 Begroting 2017 Begroting 2018 Begroting 2019 Begroting 2020
College 753 248 248 248 248
Salarissen en overige kn personeel 10.568 11.448 11.309 11.244 11.244
Bedrijfsvoering 2.778 2.608 2.629 2.649 2.649
Belastingen 259 261 261 261 261
Gemeentefonds. 0 0 0 0 0
Openbare orde en veiligheid 1.846 1.654 1.674 1.513 1.533
Hart ban Brabant 78 78 66 66 66
Totaal lasten 16.282 16.297 16.187 15.981 16.001
Baten Begroting 2016 Begroting 2017 Begroting 2018 Begroting 2019 Begroting 2020
College 1 1 1 1 1
Salarissen en overige kn personeel 87 64 64 64 64
Bedrijfsvoering 1.393 149 222 134 122
Belastingen 7.600 7.692 7.712 7.712 7.712
Gemeentefonds. 32.727 32.251 32.115 31.863 31.768
Openbare orde en veiligheid 56 81 81 81 81
Hart ban Brabant 0 0 0 0 0
Totaal baten 41.864 40.238 40.195 39.855 39.748
Resultaat 25.582 23.941 24.008 23.874 23.747

Kosten overhead

Op grond van de gewijzigde BBV-voorschriften wordt in het programmaplan een overzicht opgenomen van de kosten van overhead. Deze kosten vormen de basis voor het onderdeel overhead van de tarieven waarmee we bepaalde diensten aan derden belasten tbv de tariefstelling. De kosten van overhead zijn als in onderstaande tabel aangegeven:

Bedragen x € 1000

Omschrijving

Bedrag

Salarissen en sociale lasten van “niet-direct” personeel

3.994

Overige personele kosten (allerlei bijkomende kosten als reiskosten, studiekosten, werkkleding, ARBO, werving etc)

858

Archief en postbehandeling

238

Huisvesting

662

Telefoon

112

Diverse facilitaire diensten

232

ICT

1.699

Totaal

7.795

Het is niet correct om alle overheadkosten te verdisconteren in de kostprijs van diensten aan derden. Het gehele politiek/bestuurlijke proces brengt veel overhead met zich. Daarom verdisconteren we de helft van de kosten van overhead in het rekentarief.
De directe loonkosten, excl. bestuur en overhead bedragen € 6.115.000. Dit zijn de loonkosten van medewerkers die aan “externe” producten werken.
Het totaal aantal productieve uren ramen we op 110.741.
Het te hanteren rekentarief komt daarmee op:

  • Looncomponent: € 6.115.000/110.741 = € 55 (loonkosten direct personeel / aantal productieve uren)
  • Overheadcomponent: € 7.795.000/2/110.751 = € 35 (50% van de overheadkosten / productieve uren)
  • Totaaltarief: € 55 + € 35 = € 90