Meer
Publicatiedatum: 27-10-2017

Inhoud

Programma 3: Dienstverlening

Programma 3: Dienstverlening

Het programma richt zich op het verstrekken van informatie, het leveren van producten en het verlenen van diensten en service aan de burgers van Oisterwijk. Onze dienstverlening is er op gericht dat belangrijke informatie snel, juist en volledig beschikbaar is. We geven zoveel mogelijk meteen het juiste antwoord. Wanneer dat niet lukt, is op afspraak de juiste specialist beschikbaar.

Wat willen we bereiken en wat gaan we er voor doen?

Ambities op de langere termijn voor dit programma

In onze sterk vraaggerichte benadering leggen we de focus op juistheid, volledigheid en tijdigheid van de dienstverlening. Processturing en een optimale afstemming van bezetting en behoefte van de klant zijn daarbij sleutelbegrippen.

 2017 is het jaar van de implementatie van een traject waarbij we extra investeren in de dienstverlening aan onze burgers. Daarmee geven we invulling aan het dienstverleningsconcept dat in 2016 is ontwikkeld. Dit is nodig om beter te kunnen anticiperen op de steeds veranderende omgeving en wensen en behoeften van burgers en bedrijven als het gaat over dienstverlening.

Onderwerpen die hierbij een belangrijke rol spelen zijn:

  • Goed in verbinding met de burger; Bereikbaarheid, aanspreekbaarheid
  • Integrale dienstverlening, waar dit mag worden verwacht
  • Samenwerken als basis ter bevordering van deskundigheid/professionaliteit/effectiviteit.
  • Continu investeren in optimaal gebruiken maken van digitale dienstverlening

Wat betekent burgerparticipatie voor dit programma in 2017?

Tijdens (keukentafel)gesprekken schenken wij en onze partners van het sociaal team nadrukkelijk aandacht aan wat de inwoner en zijn netwerk zelf kan doen. Het inzetten van de eigen kracht en het netwerk zijn een belangrijk onderwerp van gesprek. Als burgers het echt niet zelf kunnen regelen, bieden we een vangnet.

Wat betekent Oisterwijk onderneemt voor dit programma in 2017?

We spelen snel en adequaat in op initiatieven van ondernemers en treden hen met een open houding tegemoet. We doen een beroep op ondernemers en vragen met name aandacht voor de onderkant van de arbeidsmarkt (social return).

Wat kost het?

PRG03 Dienstverlening

Realisatie 2015

 

Begroting 2016

 

Begroting 2017

 

Begroting 2018

 

Begroting 2019

 

Begroting 2020

 

1A. Baten

4.933

V

5.050

V

5.270

V

5.070

V

5.029

V

5.129

V

Baten

4.933

V

5.050

V

5.270

V

5.070

V

5.029

V

5.129

V

2A. Uitvoeringskosten

-4.692

N

-4.496

N

-4.665

N

-4.635

N

-4.595

N

-4.595

N

2C. Apparaatskosten

-

V

-

V

-

V

-

V

-

V

-

V

Lasten

-4.692

N

-4.496

N

-4.665

N

-4.635

N

-4.595

N

-4.595

N

Saldo

240

V

555

V

605

V

435

V

433

V

533

V

 

Belangrijkste verschillen ten opzichte van de begroting 2016 zijn:

Bedragen x € 1.000, V=voordelig verschil, N=nadelig verschil

Product

Omschrijving

V/N

PPN

Verlenen vergunningen

Hogere bijdrage Omgevingsdienst

130

N

Verlenen vergunningen

Hogere raming opbrengst leges omgevingsvergunningen

100

V

 

Productenbegroting

Exploitatie
Lasten Begroting 2016 Begroting 2017 Begroting 2018 Begroting 2019 Begroting 2020
Verlenen vergunningen 313 444 414 414 414
Communicatie 290 328 328 288 288
Inkomensvoorziening 3.892 3.893 3.893 3.893 3.893
Totaal lasten 4.495 4.665 4.635 4.595 4.595
Baten Begroting 2016 Begroting 2017 Begroting 2018 Begroting 2019 Begroting 2020
Verlenen vergunningen 776 939 739 839 939
Communicatie 445 501 501 360 360
Inkomensvoorziening 3.830 3.830 3.830 3.830 3.830
Totaal baten 5.051 5.270 5.070 5.029 5.129
Resultaat 556 605 435 434 534