Meer
Publicatiedatum: 27-10-2017

Inhoud

Programma 4: Ruimtelijke ontwikkeling

Programma 4: Ruimtelijke ontwikkeling

Dit programma omvat het beleid voor ruimtelijke ontwikkeling, wonen (volkshuisvesting), natuur en milieu, verkeer en parkeren en openbare ruimte. We spelen hiermee in op actuele ontwikkelingen in de samenleving en anticiperen op toekomstige ontwikkelingen, waaronder trends en nieuwe wet- en regelgeving.

Ruimtelijke ontwikkelingen dragen bij aan het versterken van de kwaliteit, identiteit en de eigenheid van Oisterwijk als recreatieve gemeente en in het bijzonder aan de kwaliteit en identiteit van specifieke locaties. Denk hierbij aan het centrum van Oisterwijk. Op basis van de omgevingsvisie bieden we inspiratie en kansen aan initiatiefnemers om bij te dragen aan de samenleving en ruimtelijke ontwikkeling van Oisterwijk. Wij vertrouwen bij het opstellen van het beleid op de kennis en kunde van velen om mee te werken aan het behoud en ontwikkeling van de ruimtelijke kwaliteit van de gemeente Oisterwijk.

Wat willen we bereiken en wat gaan we er voor doen?

Ambities op de langere termijn voor dit programma

In het kader van de ruimtelijke ontwikkeling streven we naar een integrale en duurzame Omgevingsvisie. In de Omgevingsvisie zijn de vastgestelde hoofdlijnen vertaald naar thema’s en ambities, die wij de komende jaren willen nastreven. In deze visie is ook het beleid voor veehouderijen en detailhandel opgenomen. De vastgestelde visie nodigt bewoners en ondernemers uit om met initiatieven te komen, die een bijdrage leveren aan het halen van onze ambities. Volgend op de Omgevingsvisie maken we een Visie op de openbare ruimte.

De Omgevingswet wordt in 2019 ingevoerd. Daar anticiperen we op. Naast een aantal nieuwe planvormen en instrumenten (omgevingsvisie/plan), zorgt de wet ook voor organisatorische aanpassingen binnen de gemeente. In 2017 bereiden we ons voor op de komst van de Omgevingswet en stellen we samen met Hilvarenbeek en Goirle een projectplan op.

In 2016 is de Woonvisie 2016 door de raad vastgesteld. Centrale thema’s in de Woonvisie zijn: demografie & woningbehoefte, Betaalbaarheid & beschikbaarheid, duurzaamheid en de huisvesting van bijzondere doelgroepen. Op de lange termijn streven wij naar goede woonruimte voor alle doelgroepen en inkomensgroepen. Daarbij is de nieuwbouw afgestemd op de provinciale prognose (kwantitatief) en maken we met de corporaties prestatieafspraken over de bijdrage die zij leveren aan het door de raad vastgestelde beleid. In 2017 starten we met de uitvoering van de Woonvisie. Daarnaast kenmerkt de woningmarkt zich als een regionale markt en werken wij in Hart van Brabant aan de uitvoering van het regionale woonkader.

Het vastgoedbeleid wordt begin 2017 voorgelegd aan de raad voor besluitvorming. De ambitie daarbij is om te komen tot een functionele vastgoedportefeuille die past bij de taken van de gemeente. Vastgoed is daarbij een middel en geen doel op zich. Om te komen tot de gewenste portefeuille zal in het beleidsdocument richting worden gegeven aan de wijze waarop wij dit doen, wat dit van onze organisatie vraagt en op welke fronten we in het kader van de efficiency samenwerken met Goirle en Hilvarenbeek. Daarbij kan gedacht worden aan sturingsinformatie, beheer & onderhoud en contractbeheer.

Wat betekent samenwerking voor dit programma in 2017?

Om beleidskaders invulling te geven welke integraal in de organisatie zijn ondergebracht, maar vanuit de regio Hart van Brabant centrale sturing vragen, zoeken wij samenwerking met regio gemeenten Goirle en Hilvarenbeek om aan de vraag te kunnen voldoen. Wij kijken hierbij naar de inzet van medewerkers om elkaar te ondersteunen en om de kennis en kwaliteit te vergroten. Daarnaast betrekken wij belangenbehartigers (bijvoorbeeld DEC-Oisterwijk en het B-team) actief bij onze ontwikkelingen, om onze producten te verbeteren.

Wat betekent burgerparticipatie voor dit programma in 2017?

Bij het opstellen en uitwerken van beleid en visies betrekken wij belangenbehartigers uit Oisterwijk op een actieve manier. Door open te staan voor suggesties en de dialoog aan te gaan.

Wat betekent Oisterwijk onderneemt! voor dit programma in 2017?

Wij geven ondernemers duidelijkheid voor hun ondernemersstrategie. Middels de Omgevingsvisie kunnen zij direct zien of hun plannen passen binnen het beleid van de gemeente. We geven ondernemers vertrouwen en nodigen ze uit om gezamenlijk toekomstplannen te realiseren.

Wat kost het?

PRG04 Ruimte ontwikkeling

Realisatie 2015

 

Begroting 2016

 

Begroting 2017

 

Begroting 2018

 

Begroting 2019

 

Begroting 2020

 

1A. Baten

0

V

4

V

1

V

1

V

1

V

1

V

Baten

0

V

4

V

1

V

1

V

1

V

1

V

2A. Uitvoeringskosten

-73

N

-194

N

-383

N

-383

N

-83

N

-83

N

2B. Kapitaallasten

-5

N

-5

N

-5

N

-5

N

-5

N

-5

N

2C. Apparaatskosten

-

V

-

V

-

V

-

V

-

V

-

V

Lasten

-78

N

-199

N

-388

N

-388

N

-88

N

-88

N

Saldo

-78

N

-195

N

-386

N

-386

N

-86

N

-86

N

 

Belangrijkste verschillen ten opzichte van de begroting 2016 zijn:

Bedragen x € 1.000, V=voordelig verschil, N=nadelig verschil

Product

Omschrijving

V/N

PPN

Wegen, straten en pleinen ontwikkeling

Impuls leefbaarheid woonomgeving

300

N

 

 

 

 

OVERIGE

Ruimtelijke Ontwikkeling

Voorbereidingskosten invoering Omgevingswet

25

N

Ruimtelijke Ontwikkeling

Incidentele middelen 2016 Structuurvisie (25) en inrichting openbare ruimte (25)

50

V

 

 

 

 

 

Productenbegroting

(de beïnvloedbare, zonder apparaatskosten en kapitaalslasten, om de vergelijkbaarheid met 2016 te handhaven)

Exploitatie
Lasten Begroting 2016 Begroting 2017 Begroting 2018 Begroting 2019 Begroting 2020
Verkeer en vervoerontwikkeling 25 0 0 0 0
Duurzaamheid en milieu 9 1 1 1 1
Volkshuisvesting 55 5 5 5 5
Ruimtelijke ontwikkeling 104 79 79 79 79
Wegen, straten en pleinen ontwikkeling 0 300 300 0 0
Totaal lasten 193 385 385 85 85
Baten Begroting 2016 Begroting 2017 Begroting 2018 Begroting 2019 Begroting 2020
Verkeer en vervoerontwikkeling 0 0 0 0 0
Duurzaamheid en milieu 4 1 1 1 1
Volkshuisvesting 0 0 0 0 0
Ruimtelijke ontwikkeling 0 0 0 0 0
Wegen, straten en pleinen ontwikkeling 0 0 0 0 0
Totaal baten 4 1 1 1 1
Resultaat -189 -384 -384 -84 -84