Meer
Publicatiedatum: 27-10-2017

Inhoud

Programma 5: Ruimte uitvoering

Programma 5: Ruimte uitvoering

Binnen dit programma vallen alle werkzaamheden van de afdeling Ruimte op het terrein van uitvoering en beheer van de fysieke ruimte. Het uitvoeren van de wettelijke taak om actuele bestemmingsplannen te hebben bijvoorbeeld, maar ook het begeleiden en realiseren van ruimtelijke plannen van derden. Daarnaast vallen het structureel beheren en dagelijks onderhouden van de openbare ruimte (incl. bijbehorende plannen) en het realiseren van landelijke doelstellingen op het gebied van water ook in dit programma.

Wat willen we bereiken en wat gaan we er voor doen?

Ambities op de langere termijn voor dit programma

Een veilige, duurzame en prettige leefomgeving: dat is ons doel. En we willen daarbij de inwoners meer verantwoordelijkheid geven voor hun eigen leefomgeving. In onze nieuwe visie op de openbare ruimte kijken we ook naar wie wat kan betekenen in die leefomgeving. Uiteraard blijven we, ook nu al, steeds in contact met burgers en ontwikkelaars over hoe we samen zorgen voor een kwalitatief goede omgeving.

Een veilige leefomgeving vraagt ook binnen dit programma de juiste inzet en hierin willen we onze ambities zo veel mogelijk waarmaken. Hoewel bij relevante onderwerpen altijd en integraal naar duurzaamheidsaspecten wordt gekeken noemen we een paar voorbeelden.

We stimuleren het gebruik van fietsen en andere duurzame verkeersvormen (bijv. laadpalen) en zorgen voor schoon water en een schone bodem (VGRP 2015-2019). Bij het afval streven we er naar dat in het jaar 2021 maximaal 100 kg grof huishoudelijk afval per inwoner wordt aangeboden (Kadernota afval 2012-2021) en stimuleren het verder scheiden van afval.

We hebben actuele bestemmingsplannen. We werken mee aan ruimtelijke plannen van derden die passen binnen ons beleid en bijdragen aan de ruimtelijke kwaliteit van Oisterwijk.

Met interne en externe partners wordt ingezet op verbetering van de leefbaarheid in de wijk Westend. Dit doen we door onder andere integraal de herinrichting van de Beukendreef voor te bereiden en uit te voeren.

Wat betekent samenwerking voor dit programma in 2017?

Binnen het beleidsterrein water werken wij samen met de regio’s de Meierij en Hart van Brabant. Binnen deze samenwerking is Oisterwijk de trekker van enkele projecten en neemt deel aan een groot aantal andere projecten waarvan de belangrijkste zijn:

  • Klimaat adaptief omgaan met hemelwater;
  • Bijhouden kostendekkingsmodel voor rioleringsplannen;

Wij houden actief contact met onze regio gemeenten om kennis op te doen om de kwaliteit van onze producten en dienstverlening te verbeteren.

Wat betekent burgerparticipatie voor dit programma in 2016?

Burgers, ondernemers en belangenbehartigers betrekken wij actief bij de ontwikkeling van de plannen. Dit doen wij onder andere door het organiseren van inloopavonden, klankbordgroepen en het gebruik van de media. Ook zetten wij ons in om burgers te betrekken bij hun omgeving door onderhoud van groen of het verwijderen van zwerfafval over te laten aan de omwonenden. Dit doen wij door deze initiatieven goed te faciliteren.

Oisterwijk onderneemt

Wij hebben een proactieve houding bij de ontwikkelingen van ondernemingen, door mee te denken in de mogelijkheden bij de uitvoering van hun plannen binnen de ruimtelijke contouren.

Wat kost het?

PRG05 Ruimte uitvoering

Realisatie 2015

 

Begroting 2016

 

Begroting 2017

 

Begroting 2018

 

Begroting 2019

 

Begroting 2020

 

1A. Baten

14.027

V

10.783

V

17.850

V

15.372

V

20.735

V

12.547

V

Baten

14.027

V

10.783

V

17.850

V

15.372

V

20.735

V

12.547

V

2A. Uitvoeringskosten

-12.475

N

-11.753

N

-18.813

N

-16.470

N

-21.851

N

-13.937

N

2B. Kapitaallasten

-2.325

N

-1.314

N

-864

N

-813

N

-763

N

-692

N

2C. Apparaatskosten

-107

N

-

V

-144

N

-108

N

-93

N

-50

N

Lasten

-14.907

N

-13.066

N

-19.820

N

-17.392

N

-22.707

N

-14.679

N

Saldo

-880

N

-2.284

N

-1.970

N

-2.019

N

-1.972

N

-2.132

N

 

 

Belangrijkste verschillen ten opzichte van de begroting 2016 zijn:

Bedragen x € 1.000, V=voordelig verschil, N=nadelig verschil

Product

Omschrijving

V/N

PPN

 

 

 

 

OVERIGE

Verkeer en vervoer uitvoering

Neutrale bijstelling lasten parkeerbeheer, zie voor bijstelling baten Programma 2

25

N

Openbaar groen

Areaaluitbreiding onderhoud groen

17

N

Openbaar groen

Beëindiging project Groen, schoon en heel (2016)

58

V

Openbaar groen

Incidentele middelen LOG Molenakkers (2016)

90

V

Afvalinzameling

Lagere inzamel- en verwerkingskosten restafval in verband met gewijzigd contract én verlaging aanbod restafval (zie ook nadeel baten)

398

V

Afvalinzameling

Hogere inzamel- en verwerkingskosten PMD-afval, omdat raming 2016 nog gebaseerd was op oude inzamelsysteem van uitsluitend kunststof (zie ook voordeel baten)

252

N

Afvalinzameling

Hogere inzamel- en verwerkingskosten GFT  afval in verband met groter aanbod vanwege gratis inzameling

41

N

Afvalinzameling

Hogere opbrengst PMD-afval, omdat raming 2016 nog gebaseerd was op oude inzamelsysteem van uitsluitend kunststof (zie ook nadeel lasten)

272

V

Afvalinzameling

Lagere opbrengst afvalstoffenheffing (in verband met doorberekenen lagere kosten)

368

N

Riool en water

Hogere opbrengst  rioolheffing

22

V

Riool en water

De voorziening riool wordt verhoogd met het voordeel dat ontstaat door een lagere toerekening van rente aan riool en  lagere kapitaalslasten door afboeken van boekwaarden bij de jaarrekening 2015

265

N

Beheer vastgoed

Incidentele onderhoudskosten fietsenstalling (2016)

40

V

Bestemmingsplannen en projecten

Incidentele kosten herziening bestemmingsplan buitengebied (2017)

25

N

Bestemmingsplannen en projecten

Afnemende opbrengsten uit anterieure overeenkomsten

29

N

Kapitaalslasten
Door gewijzigde wetgeving vindt er een andere doorbelasting van rente plaats. En is de interne rentevoet is verlaagd van 2,4% naar 1,5%.
Per saldo gebeurt er niets. Het voordeel wordt geboekt in dit programma en het nadeel in programma 2.
Daarnaast zijn de kapitaalslasten lager omdat in de jaarrekening 2015 boekwaarde van riool zijn weg geboekt.

Investeringsbegroting

Activum

2017

2018

2019

2020

Investering

Investering

Investering

Investering

7211143 Vervanging VRI Moergestelseweg Pannensch.

100.000

 

 

 

7722094 Dr.Schräderlaan(verv.2017)

190.570

-

-

-

7722095 Hertog Godfriedlaan(verv.2017)

91.640

-

-

-

7722096 Hertog Hendriklaan(verv.2017)

241.430

-

-

-

7722097 Coolhof MG(verv.2017)

77.330

-

-

-

7722098 Beukendreef(verv.2017)

320.910

-

-

-

7722099 Apollolaan(verv.2018)

-

369.940

-

-

7722100 Berkenlaan(verv.2018)

-

436.450

-

-

7722101 Vervanging drukriolering(2018)

-

100.800

-

-

7722102 Burg.de Keyzerplein(verv.2019)

-

-

71.480

-

7722103 Burg.v.Beckhovenstr.(verv.2019)

-

-

199.970

-

7722104 Juliana Bernhardplein(verv.2019)

-

-

114.130

-

7722105 Haammakerstraat(verv.2019)

-

-

78.410

-

7722106 Hoefsmidstraat(verv.2019)

-

-

85.390

-

7722107 N.v.Eschstr.+ged.Canisius-Kuiperst(verv)

-

-

162.990

-

7722108 Groenstr.(ged.plants.noordz.;relin.2019)

-

-

151.200

-

7722109 Past.de Louwstr.MG(verv.2020)

-

-

-

226.040

7722110 Waterhoefweg(relining 2020)

-

-

-

226.800

7722111 Eikenven(relining 2020)

-

-

-

403.200

7722130 Beukendreef(klim.adapt.2017)

110.880

-

-

-

7722131 Dr.Schräderlaan(klim.adapt.2017)

60.480

-

-

-

7722132 Hertog Godfriedlaan(klim.adapt.2017)

30.240

-

-

-

7722133 Hertog Hendriklaan(klim.adapt.2017)

80.640

-

-

-

7722134 Baggeren Eikenven(Milieumaatreg.)

151.200

-

-

-

7722135 Coolhof MG(klim.adapt.2017)

25.200

-

-

-

7722136 Berkenlaan(klim.adapt.2018)

-

141.120

-

-

7722137 Apollolaan(klim.adapt.2018)

-

126.000

-

-

7722138 Burg.de Keyzerplein(klim.adapt.2019)

-

-

25.200

-

7722139 Burg.v.Beckhovenstr.(klim.adapt.2019)

-

-

70.560

-

7722140 Juliana Bernhardplein(klim.adapt.2019)

-

-

40.320

-

7722141 Haammakerstraat(klim.adapt.2019)

-

-

25.200

-

7722142 Hoefsmidstraat(klim.adapt.2019)

-

-

30.240

-

7722143 N.v.Eschstr.+ged.Canisius-Kuiperst(klim)

-

-

60.480

-

7722144 Waterhoefwg afkopp.opp.(klim.adapt.2020)

-

-

-

90.720

7722145 Past.de Louwstr.MG(klim.adapt.2020)

-

-

-

75.600

7722146 Eikenven afkopp.opp.(klim.adapt.2020)

-

-

-

226.800

7962047 Verv.Scania vrachtwagen BX-RS-41

200.000

-

-

-

7962048 Vervanging houtversnipperaar en kar

30.000

-

-

-

7962049 Vervanging tractor Claas

-

45.000

-

-

7962050 vervanging Ford Transit 9-VRJ-83

36.000

-

-

-

7962051 Vervanging Ford Transit 3-VZR-72

-

28.000

-

-

7962053 Verv. Volkswagen 15-VBP-9

25.000

-

-

-

7962054 Verv. Toyota Dyna VG-714-G

-

-

38.000

-

7962055 Verv.Mitsubishi VL-970-S

-

-

-

40.000

7962056 Verv.Mitsubishi VL-971-S

-

-

-

38.000

7962057 Verv.Mitsubishi VL-973-S

-

-

-

30.000

7962058 Verv.Mitsubishi VL-974-S

-

-

-

35.000

7962059 Verv.Mitsubishi VL-975-S

-

-

-

30.000

7962060 Verv.Mitsubishi VL-976-S

-

-

-

30.000

7962061 Verv.Mitsubishi VL-991-S

-

-

-

35.000

PRG05 Ruimte uitvoering

1.771.520

1.247.310

1.153.570

1.487.160

 

Productenbegroting

(de beïnvloedbare, zonder apparaatskosten en kapitaalslasten, om de vergelijkbaarheid met 2016 te handhaven)

Exploitatie
Lasten Begroting 2016 Begroting 2017 Begroting 2018 Begroting 2019 Begroting 2020
Verkeer en vervoer uitvoering 434 445 445 445 445
Wegen, straten en pleinen uitvoering 1.633 1.658 1.658 1.658 1.658
Openbaar groen 866 737 737 737 737
Openbare verlichting 316 326 326 326 326
Uitvoeren grondexploitatie 4.899 11.936 9.618 14.999 7.085
Riolering en water 1.251 1.522 1.522 1.522 1.522
Afval 2.108 2.010 2.010 2.010 2.010
Beheer vastgoed 102 2 32 32 32
Bestemmingsplannen + projecten 144 117 92 92 92
Totaal lasten 11.753 18.753 16.440 21.821 13.907
Baten Begroting 2016 Begroting 2017 Begroting 2018 Begroting 2019 Begroting 2020
Verkeer en vervoer uitvoering 0 0 0 0 0
Wegen, straten en pleinen uitvoering 43 27 27 27 27
Openbaar groen 21 21 21 0 0
Openbare verlichting 18 18 18 18 18
Uitvoeren grondexploitatie 5.383 12.422 9.980 15.379 7.234
Riolering en water 2.482 2.505 2.505 2.505 2.505
Afval 2.597 2.504 2.504 2.504 2.504
Beheer vastgoed 115 116 116 116 116
Bestemmingsplannen + projecten 123 238 202 186 143
Totaal baten 10.782 17.851 15.373 20.735 12.547
Resultaat -971 -902 -1.067 -1.086 -1.360

Opmerking riolering

In de cijfers hierboven zijn apparaatskosten en kapitaalslasten niet meegenomen. Vandaar dat bij het product riolering de kosten lager zijn dan de opbrengsten. Bij het bepalen van de kostendekkendheid, dienen deze kosten te worden meegenomen. In de paragraaf G Lokale heffingen is de mate van kostendekking opgenomen.