Meer
Publicatiedatum: 27-10-2017

Inhoud

Programma 6: Samenleving en ontwikkeling

Programma 6: Samenleving en ontwikkeling

Dit programma gaat over de beleidsontwikkeling op het terrein van toerisme & recreatie en economie participatie, jeugdhulp, maatschappelijke ondersteuning, het sociaal team, de sociale ondersteuningsstructuur, armoedebestrijding, integratie van vluchtelingen, onderwijs, sport en cultuur. Dit krijgt vorm door de transformatie van het sociale domein, door een herbezinning op gemeentelijke taken en het benutten van (economische) ontwikkelingskansen voor Oisterwijk. Onderliggende doelen zijn burgerbetrokkenheid en innovatie gericht op ontkokering en efficiëntie.

Wat willen we bereiken en wat gaan we er voor doen?

Ambities op de langere termijn voor dit programma

De maatschappij ontwikkelt zich in hoog tempo en verwacht een andere rol van ons als gemeente. De ambitie is om steeds minder regels te stellen en  meer verantwoordelijkheid en ruimte aan initiatieven van burgers, verenigingen en ondernemers te geven.

Transformeren in het sociaal domein doen we dan ook in cocreatie met de samenleving. Samen met hen ontwikkelen we de komende tijd proeftuinen en pilots. Zo investeren we in een nog stevigere  basisstructuur en verschuiven we de focus van het verstrekken van voorzieningen naar vroegsignalering en preventie. Zo proberen we te voorkomen dat problemen escaleren. Daarmee verhogen we de kwaliteit van leven en voorkomen we onnodige dure zorgkosten.

Wij streven naar eigen kracht en zelfredzaamheid van onze inwoners, maar zijn een fijnmazig vangnet voor kwetsbare inwoners. Daar waar inwoners het toch niet zelf of met hun omgeving  kunnen regelen, nemen wij de verantwoordelijkheid en bieden we de noodzakelijke ondersteuning. Speciale aandacht geven we daarbij aan integraal minimabeleid en een inclusieve aanpak van integratie van vluchtelingen. Ook deze laatste groep krijgt alle kansen om mee te doen.

We willen ondersteuning dicht bij burgers organiseren. Daarom werken we gebiedsgericht. Een aantal pilots richt zich dan ook op wijkniveau. Om onze doelen te bereiken bundelen wij onze krachten met maatschappelijke partners en lokale ondernemers, bijvoorbeeld om tot meer plaatsingen van mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt te komen.

Binnen de basisstructuur bouwen we aan een veranderende samenwerking met partners en aan een goede infrastructuur van voorzieningen. Het gaat dan niet alleen om voorzieningen op het terrein van sociale ondersteuning maar ook op die van sport, cultuur, onderwijs en economie. Deelname aan sport en culturele activiteiten draagt bij aan een gezonde en sociale samenleving. We zetten in overleg met verenigingen subsidies in om deelname (door kwetsbare burgers) te bevorderen.

Met de ontwikkeling van een visie op de herinrichting van sportpark Den Donk werken we aan een veelzijdig sportpark voor Oisterwijkse burgers. We zien onszelf als partner van de cultuurcentra en ondersteunen het proces om de doorontwikkeling tot culturele motor vorm te geven.

Het lokale bedrijfsleven is de motor voor onze economie en werkgelegenheid. We willen een aantrekkelijke gemeente zijn voor ondernemers. Om hen te faciliteren is er een accountmanager voor Ondernemend Oisterwijk actief. We werken nauw samen met ondernemersverenigingen, buitengebiedmanagement en centrummanagement. We koesteren ons levendige centrum en zetten in op citymarketing en versterken van het merk ‘Oisterwijk’.

Wat betekent samenwerking voor dit programma in 2017?

Met Goirle, Hilvarenbeek en Dongen hebben we een deel van de zorg ingekocht. Vanuit deze gezamenlijke inkoop intensiveert onze samenwerking als het gaat om contractbeheer, klanttevredenheidsmetingen en sturing, monitoring en verantwoording.

We werken in de regio Hart van Brabant aan diverse uitvoeringsprogramma jeugd, participatie en Wmo.  Speerpunten zijn een jeugdwerkloosheidsvrije zone realiseren, integraal werken door partnerschap, intensivering van samenwerking inkoop van zorg en het versterken van preventie en vroegsignalering. Hierin leveren wij menskracht en dragen bij aan het realiseren van de strategisch meerjarenagenda 2016-2020 Hart van Brabant.

Voor Oisterwijk speelt de ontwikkeling van de Leisure programmalijn een grote rol. Het gaat hierbij om door ontwikkelen van duurzame meerdaags verblijftoerisme van internationale allure. Dit sluit goed aan op het toeristisch profiel van onze gemeente waar we een kwalitatief hoogwaardige recreatieve sector als doel hebben. Het is daarbij positief dat het House of Leisure is gevestigd op het KVL terrein

Wat betekent burgerparticipatie voor dit programma in 2017?

Bij het opstellen en uitwerken van beleid en visies betrekken wij belangenbehartigers uit Oisterwijk op een actieve manier. Door open te staan voor suggesties en de dialoog aan te gaan. Participatie in de samenleving is volop aanwezig. Initiatieven van burgers en ondernemers treden wij met een open, proactieve houding tegemoet

Wat betekent Oisterwijk onderneemt! voor dit programma in 2017?

Het lokale bedrijfsleven is de motor voor onze economie en werkgelegenheid. We willen een aantrekkelijke gemeente zijn voor ondernemers. Om hen te faciliteren is er een accountmanager voor Ondernemend Oisterwijk actief. We geven ondernemers vertrouwen en nodigen ze uit om gezamenlijk toekomstplannen te realiseren

Wat kost het?

PRG06 Samenleving ontwikkeling

Realisatie 2015

 

Begroting 2016

 

Begroting 2017

 

Begroting 2018

 

Begroting 2019

 

Begroting 2020

 

1A. Baten

818

V

635

V

660

V

626

V

606

V

606

V

Baten

818

V

635

V

660

V

626

V

606

V

606

V

2A. Uitvoeringskosten

-16.422

N

-17.096

N

-16.336

N

-16.042

N

-15.923

N

-15.755

N

2B. Kapitaallasten

-25

N

-25

N

-19

N

-15

N

-14

N

-14

N

2C. Apparaatskosten

-

V

-

V

-

V

-

V

-

V

-

V

Lasten

-16.448

N

-17.120

N

-16.355

N

-16.056

N

-15.937

N

-15.769

N

Saldo

-15.629

N

-16.485

N

-15.695

N

-15.431

N

-15.332

N

-15.164

N

 

Belangrijkste verschillen ten opzichte van de begroting 2016 zijn:

Bedragen x € 1.000, V=voordelig verschil, N=nadelig verschil

Product

Omschrijving

V/N

PPN

 

 

 

 

OVERIGE

Verzilveringsstrategie

Toename bezuinigingstaakstelling

707

N

Toerisme en recreatie

Beëindiging pachtcontract camping De Reebok, daling baten en lasten (afdracht aan Natuurmonumenten)

28

V/N

Sociale basisvoorzieningen-structuur

Hogere lasten (o.a. subsidie Vluchtelingenwerk) en hogere baten (uitkering COA) voor huisvesting van statushouders

70

V/N

Sociale basisvoorzieningen-structuur

Lagere huurinkomsten wijkcentrum Pannenschuur naar aanleiding van taxatie als gevolg van leestand

19

N

Maatwerkvoorziening Lokaal

Incidentele middelen Huishoudelijke Hulp Toelage (2016+overhevelingsverzoek JR 2015))

225

V

 

Productenbegroting

(de beïnvloedbare, zonder apparaatskosten en kapitaalslasten, om de vergelijkbaarheid met 2016 te handhaven)

Exploitatie
Lasten Begroting 2016 Begroting 2017 Begroting 2018 Begroting 2019 Begroting 2020
Maatwerkvoorziening lokaal 5.455 5.237 5.237 5.237 5.237
Boven lokale zorg 7.874 7.810 7.509 7.517 7.501
Bezuinigingsopdracht 3D's 236 305 288 514 665
Armoedebeleid 803 806 811 811 811
Sportontwikkeling 39 45 90 190 190
Toerisme en recreatie 278 260 220 220 220
Economische zaken 28 21 21 21 21
Maatwerkvoorziening WMO 0 0 0 0 0
Sociale basisvoorzieningenstructuur 1.458 1.378 1.358 1.357 1.357
Toegang en lichte ondersteuning 824 983 983 983 983
Promotie 100 101 101 101 101
Totaal lasten 17.095 16.946 16.618 16.951 17.086
Baten Begroting 2016 Begroting 2017 Begroting 2018 Begroting 2019 Begroting 2020
Maatwerkvoorziening lokaal 350 350 350 350 350
Boven lokale zorg 0 0 0 0 0
Bezuinigingsopdracht 3D's 0 0 0 0 0
Armoedebeleid 0 0 0 0 0
Sportontwikkeling 0 0 0 0 0
Toerisme en recreatie 152 125 111 111 111
Economische zaken 25 25 25 25 25
Maatwerkvoorziening WMO 0 0 0 0 0
Sociale basisvoorzieningenstructuur 109 160 140 120 120
Toegang en lichte ondersteuning 0 0 0 0 0
Promotie 0 0 0 0 0
Totaal baten 636 660 626 606 606
Resultaat -16.459 -16.286 -15.992 -16.345 -16.480