Meer
Publicatiedatum: 27-10-2017

Inhoud

Programma 7: Samenleving uitvoering

Programma 7: Samenleving uitvoering

De centrale doelstelling van dit programma is het (gezond) laten deelnemen van burgers aan de maatschappij. In dit programma gaat het om uitvoering van wettelijke taken en landelijke, regionale of lokale beleidskaders. Het gaat hier over reguliere uitvoeringsprogramma’s op het terrein van gezondheidszorg, cultuur, sport, onderwijs, de sociale ondersteuningsstructuur en individuele maatwerkvoorzieningen.

Wat willen we bereiken en wat gaan we er voor doen?

Ambities op de langere termijn voor dit programma
Sport en bewegen leveren een belangrijke bijdrage aan gezond leven. Daarom krijgt het stimuleren en faciliteren daarvan in de kadernota sport en bewegen van juni 2013 een bijzondere plaats. We streven naar meer verantwoordelijkheid bij de gebruikers van sportaccommodaties.
We beschouwen cultuur als de generator van sociale en economische waarden. Daarom ondersteunen wij een breed en betaalbaar aanbod van cultuur. Een belangrijke plaats willen we daarbij toekennen aan nieuwe vormen van samenwerking en ondernemerschap. We zetten in op behoud van onze cultuurhistorisch centrum en monumenten. We spelen in op de veranderingen als gevolg van het Erfgoedwet.
We willen dat partners samen werken opdat kinderen hun talenten optimaal kunnen ontwikkelen en toegerust worden op een actief burgerschap in onze samenleving. We hebben daarbij extra aandacht voor het jonge kind met een ontwikkelingsachterstand.
We willen dat peuters, leerlingen en personeel zijn gehuisvest in gezonde, veilige en toegankelijke gebouwen. Gebouwen zijn flexibel te gebruiken en zijn daarmee ondersteunend aan de inhoudelijke ontwikkeling van de partners.
We willen dat voorzieningen voor het jonge kind voldoen aan de wettelijke eisen en dat de bepalingen van de leerplicht door eenieder worden nageleefd

Wat betekent samenwerking voor dit programma in 2017?

We benutten kansen voor samenwerking in Hart van Brabant en met Hilvarenbeek en Goirle. Zo voeren we leerplicht uit voor Hilvarenbeek en doen we het contractmanagement van de lokale zorgaanbieders voor Goirle, Hilvarenbeek en Dongen.

Wat betekent burgerparticipatie voor dit programma in 2017?

Bij het opstellen en uitwerken van beleid betrekken wij belangenbehartigers uit Oisterwijk op een actieve manier, door open te staan voor suggesties en de dialoog aan te gaan.
Participatie in de samenleving is volop aanwezig. Initiatieven van burgers en ondernemers treden wij met een open, proactieve houding tegemoet.

Wat kost het

PRG07 Samenleving uitvoering

Realisatie 2015

 

Begroting 2016

 

Begroting 2017

 

Begroting 2018

 

Begroting 2019

 

Begroting 2020

 

1A. Baten

2.146

V

2.046

V

1.734

V

1.734

V

1.601

V

1.599

V

Baten

2.146

V

2.046

V

1.734

V

1.734

V

1.601

V

1.599

V

2A. Uitvoeringskosten

-6.482

N

-6.309

N

-5.717

N

-5.623

N

-5.514

N

-5.527

N

2B. Kapitaallasten

-2.645

N

-2.651

N

-1.904

N

-1.880

N

-1.847

N

-1.810

N

2C. Apparaatskosten

-

V

-

V

-

V

-

V

-

V

-

V

Lasten

-9.127

N

-8.960

N

-7.621

N

-7.503

N

-7.361

N

-7.338

N

Saldo

-6.982

N

-6.914

N

-5.887

N

-5.769

N

-5.760

N

-5.739

N

 

Belangrijkste verschillen ten opzichte van de begroting 2016 zijn:

Bedragen x € 1.000, V=voordelig verschil, N=nadelig verschil

Product

Omschrijving

V/N

PPN

Gezondheidszorg

Hogere bijdrage GGD

35

N

Cultuur uitvoering

Overschot dans- en muziekonderwijs

25

V

Sport uitvoering

Bijstelling raming resultaat Staalbergven

50

N

Sport uitvoering

Bijstelling raming groot onderhoud Staalbergven

39

N

 

 

 

 

OVERIGE

Cultuur Uitvoering

Incidentele middelen Cultuurcentra 2016; niet meer beschikbaar in 2017

192

V

Cultuur uitvoering

Budgetneutrale aanpassing huur/subsidie cultuurcentra.

285

V/N

Cultuur uitvoering

Bezuiniging dans- en muziekonderwijs

100

V

Cultuur uitvoering

Renovatie molen Moergestel 2016

44

V

Onderwijs uitvoering

Asbestsanering Darwin / den Akker 2016

86

V

Onderwijs uitvoering

Inzet extra rijksmiddelen voor voorschoolse voorzieningen voor peuters zonder recht op kinderopvangtoeslag

24

N

Kapitaalslasten
De afschrijvingskosten van € 125.000 voor De Leye zijn vervallen.
Door gewijzigde wetgeving vindt er een andere doorbelasting van rente plaats. En is de interne rentevoet is verlaagd van 2,4% naar 1,5%. Dit speelt bij dit programma met name bij een lagere de doorbelasting van rente naar brede scholen.
Per saldo gebeurt er niets. Het voordeel wordt geboekt in dit programma en het nadeel in programma 2

Productenbegroting

(de beïnvloedbare, zonder apparaatskosten en kapitaalslasten, om de vergelijkbaarheid met 2016 te handhaven)

 

Exploitatie
Lasten Begroting 2016 Begroting 2017 Begroting 2018 Begroting 2019 Begroting 2020
Culturele minderheden 0 0 0 0 0
Gezondheidszorg 709 745 745 745 745
Cultuur uitvoering 2.552 1.916 1.914 1.914 1.914
Sport uitvoering 1.615 1.668 1.565 1.443 1.444
Onderwijs uitvoering 1.433 1.388 1.401 1.413 1.425
Totaal lasten 6.309 5.717 5.625 5.515 5.528
Baten Begroting 2016 Begroting 2017 Begroting 2018 Begroting 2019 Begroting 2020
Culturele minderheden 0 0 0 0 0
Gezondheidszorg 0 0 0 0 0
Cultuur uitvoering 793 512 512 512 509
Sport uitvoering 887 855 855 723 723
Onderwijs uitvoering 366 367 367 367 367
Totaal baten 2.046 1.734 1.734 1.602 1.599
Resultaat -4.263 -3.983 -3.891 -3.913 -3.929