Meer
Publicatiedatum: 27-10-2017

Inhoud

Programma 8: Burgerparticipatie

Programma 8: Burgerparticipatie

Dit programma gaat  allereerst  over de  betrokkenheid en participatie van inwoners bij de beleidsvorming en  –uitvoering. Inwoners worden gestimuleerd en verleid om mee te denken en te doen. Belangrijk daarbij is dat burgers ervaren dat zij zichtbaar invloed hebben op het beleid en hun leefomgeving.

Daarnaast gaat het over het ontstaan van nieuwe initiatieven en ideeën vanuit de samenleving en hoe wij deze als gemeente met een open houding tegemoet  treden. Inwoners worden samen met bedrijven, verenigingen en andere maatschappelijke organisaties uitgenodigd om de samenleving te verrijken met nieuwe initiatieven én een actieve bijdrage te leveren.

Dat vraagt van alle betrokkenen om een andere wijze van benadering en om een andere aanpak. Burgers verwachten dat zij daartoe voldoende ruimte en vertrouwen krijgen van de raad, het college en de ambtelijke organisatie.

Afhankelijk van de aard van het initiatief en wat het bijdraagt aan de gewenste maatschappelijke effecten, kiest de gemeente haar rol. Deze rol kan zijn co-creëren, stimuleren, faciliteren of handhaven.

Wat willen we bereiken en wat gaan we er voor doen?

Hoofdlijnen
De invloed van de samenleving is helder zichtbaar in beleid. Wij zien de samenleving als waardevolle bron van kennis en ervaring en zoeken naar manieren om deze kennis en ervaring te ontsluiten.
Bewoners en ondernemers die een bijdrage willen leveren aan de samenleving, door taken te doen die de gemeente nu doet, geven we de ruimte. Dit geldt voor zowel het sociale als het fysieke domein.
Ook bieden we ruimte voor  burgerinitiatieven. Deze stimuleren en faciliteren we waar mogelijk. We hebben ruimte om adequaat te reageren.

We geven uitvoering aan Het Brabants Manifest voor Samenwerking. Dit is de leidraad voor ons handelen in relatie tot burgers. In het Manifest staan zes vuistregels voor samenwerking van burgers met lokale overheden vernoemd. Daarnaast investeren we in toerusting van medewerkers door middel van training.  

Wat kost het?

PRG08 Burgerparticipatie

Realisatie 2015

 

Begroting 2016

 

Begroting 2017

 

Begroting 2018

 

Begroting 2019

 

Begroting 2020

 

2A. Uitvoeringskosten

-116

N

-25

N

50

V

100

V

100

V

100

V

Lasten

-116

N

-25

N

50

V

100

V

100

V

100

V

Saldo

-116

N

-25

N

50

V

100

V

100

V

100

V

 

Belangrijkste verschillen ten opzichte van de begroting 2016 zijn:

Bedragen x € 1.000, V=voordelig verschil, N=nadelig verschil

Product

Omschrijving

V/N

OVERIGE

Burgerparticipatie

Verhoogde financiële taakstelling burgerparticipatie

75

N

 

Productenbegroting

(de beïnvloedbare, zonder apparaatskosten en kapitaalslasten, om de vergelijkbaarheid met 2016 te handhaven)

Exploitatie
Lasten Begroting 2016 Begroting 2017 Begroting 2018 Begroting 2019 Begroting 2020
Burgerparticipatie 25 50 100 100 100
Totaal lasten 25 50 100 100 100
Baten Begroting 2016 Begroting 2017 Begroting 2018 Begroting 2019 Begroting 2020
Burgerparticipatie 0 0 0 0 0
Totaal baten 0 0 0 0 0
Resultaat -25 -50 -100 -100 -100